1. »
  2. Často kladené otázky
  3. »
  4. Mají být „Elektronické komunikace“...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Mají být „Elektronické komunikace“ v územním plánu?

Odpověď:

Problematika sítí a služeb „Elektronických komunikací“ musí být uvedena v Územně plánovací dokumentaci (dále ÚPD). Je třeba podotknout, že ve starších ÚPD tato problematika často řešena není, případně je uváděna „postaru“ jako spoje, telekomunikace, radiokomunikace, sdělovací vedení, telefonní vedení a ústředny a tak podobně.

Dle Stavebního zákona jsou „Elektronické komunikace (dále EK)“ součástí veřejné infrastruktury (§2,odstavec 1, bod k2) definovány jako komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Také lze EK v případě odůvodněné potřeby vymezit v ÚPD jako veřejně prospěšné stavby (je výhodné při nutnosti „vyvlastňování“).

Problematika územního plánování je řešena v prováděcí vyhlášce ke Stavebnímu zákonu a to ve Vyhlášce 500/2006 Sb. v platném znění o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

V Příloze č.6 uvedené vyhlášky, která určuje „Obsah zadání územního plánu“ je uloženo řešit v ÚPD koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn.

Dále v příloze č.7 která stanovuje Obsah a  strukturu územního plánu je požadavek aby v textové části ÚPD byla uvedena koncepce veřejné infrastruktury (tedy i EK) včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití. Rovněž je zde uveden požadavek aby grafická část územního plánu obsahovala koncepci veřejné infrastruktury (tedy i EK) včetně vymezení ploch a koridorů. Koncepci jednotlivých profesí veřejné infrastruktury lze zpracovat v samostatných výkresech (doporučujeme). Rovněž doporučujeme zvážit zařazení staveb EK mezi veřejně prospěšné stavby

Závěrem pouze konstatuji, že od ÚPD se odvíjí celý proces povolení stavby, každá stavba nebo i činnost v území musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací.

V Praze dne 6.10.2020
Zpracoval : Ing. Jiří Kliner, autorizovaný inženýr ČKAIT č.0002919

Zpět na seznam otázek.

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu