Mají být „Elektronické komunikace“ v územním plánu?

Odpověď:

Problematika sítí a služeb „Elektronických komunikací“ musí být uvedena v Územně plánovací dokumentaci (dále ÚPD). Je třeba podotknout, že ve starších ÚPD tato problematika často řešena není, případně je uváděna „postaru“ jako spoje, telekomunikace, radiokomunikace, sdělovací vedení, telefonní vedení a ústředny a tak podobně.

Dle Stavebního zákona jsou „Elektronické komunikace (dále EK)“ součástí veřejné infrastruktury (§2,odstavec 1, bod k2) definovány jako komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Také lze EK v případě odůvodněné potřeby vymezit v ÚPD jako veřejně prospěšné stavby (je výhodné při nutnosti „vyvlastňování“).

Problematika územního plánování je řešena v prováděcí vyhlášce ke Stavebnímu zákonu a to ve Vyhlášce 500/2006 Sb. v platném znění o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

V Příloze č.6 uvedené vyhlášky, která určuje „Obsah zadání územního plánu“ je uloženo řešit v ÚPD koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn.

Dále v příloze č.7 která stanovuje Obsah a strukturu územního plánu je požadavek aby v textové části ÚPD byla uvedena koncepce veřejné infrastruktury (tedy i EK) včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití. Rovněž je zde uveden požadavek, aby grafická část územního plánu obsahovala koncepci veřejné infrastruktury (tedy i EK) včetně vymezení ploch a koridorů. Koncepci jednotlivých profesí veřejné infrastruktury lze zpracovat v samostatných výkresech (doporučujeme). Rovněž doporučujeme zvážit zařazení staveb EK mezi veřejně prospěšné stavby

Závěrem pouze konstatuji, že od ÚPD se odvíjí celý proces povolení stavby, každá stavba nebo i činnost v území musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací.

V Praze dne 6.10.2020 Zpracoval : Ing. Jiří Kliner, autorizovaný inženýr ČKAIT č.0002919

Zpět na seznam otázek

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: