Broadband Competence Office Česká republika se představuje

Broadband Competence Office ČR (BCO) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zaměřeným na regionální podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v souladu s cíli Evropské unie.

BCO sídlí v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32 v Praze, ale cílí na území celé republiky. Proto jsou součástí projektu pozice územních koordinátorů, kteří navštěvují obce po celé ČR. Více o struktuře BCO se dozvíte zde.

Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu pro občany i ekonomické subjekty má strategický význam nejen pro rozvoj velkých měst, ale také obcí, včetně venkovských regionů. Je důležitým nástrojem, který umožňuje zvýšit zaměstnanost a účinně snižuje dílčí nevýhody bydlení v obci, jakými jsou např. horší dostupnost služeb i státní správy. Jsme tady proto, abychom s rozvojem vysokorychlostního internetu ve Vaší obci pomohli.

BCO je uskupení centrály a územních koordinátorů, zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za cílem dlouhodobě podporovat rozvoj vysokorychlostních sítí s velmi vysokou kapacitou na území naší republiky.

BCO ČR je součástí evropského uskupení BCO kanceláří, zastoupených ve většině států EU. Kanceláře BCO vznikly na základě iniciativy Evropské komise pro podporu rozvoje broadbandu v EU.

Projekt BCO ČR byl zpracován v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Vychází z kapitoly 9 Národního plánu pro rozvoj sítí nové generace a je realizován v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, konkrétně cílů:

5.1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu

5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu.


Projekt BCO

Projekt „Broadband Competence Office Česká republika“ (dále jen „BCO“) byl připraven v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Projekt je postupně naplňován v rámci realizace prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), konkrétně specifických cílů:

 • Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu
 • Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu.

Projekt BCO je však zejména součástí významné aktivity členských zemí EU, která již od roku 2016 poskytuje důležitou podporu snahám členských zemí o dosažení cílů vytýčených strategií pro jednotný digitální trh směřující ke gigabitové společnosti [1]. Zmíněnou aktivitou s označením European BCO Network se rozumí síť BCO ustavených v členských zemích EU, a to jak na národní, tak i regionální úrovni. Hlavní činnost BCO Česká republika je zaměřena především na:

 • poskytování podpory aktivitám směřujícím ke zvyšování účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
 • poskytování expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány atd.),
 • poskytování podpory pro využívání dotačních či finančních nástrojů,
 • podporu agregace poptávky po vysokorychlostním připojení a službách.

Kromě toho BCO Česká republika na místní a krajské úrovni:

 • prosazuje a napomáhá koordinaci při výstavbě či rekonstrukcích liniových staveb souvisejících s možným rozvojem vysokorychlostních sítí, a to s cílem ušetřit investiční prostředky,
 • poskytuje podporu při přípravě nebo aktualizaci územních plánů,
 • propaguje a prosazuje odstraňování existujících překážek a snižování investiční náročnosti při budování vysokorychlostních sítí (snížení výše částek za služebnost, eliminace obvyklého uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, odstranění duplicitních poplatků atd.),
 • snaží se vyhledávat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad technologické neutrality.

V rámci svých aktivit evropská síť BCO Network umožňuje propojení jednotlivých národních a regionálních kanceláří a vzájemnou výměnu zkušeností z oblasti podpory a koordinace při projektování a realizaci výstavby vysokorychlostních sítí. V roce 2019 byla konstatována Evropskou komisí zvyšující se úroveň spolupráce členských států v oblasti zavádění vysokorychlostního připojení. Dosažení cílů evropských zemí stanovených strategií pro jednotný digitální trh se tak stalo opět o krok reálnější. Pro naplnění dohodnuté strategie je podstatným krokem vybudování vysokorychlostních sítí. Za tímto účelem byla definována vize evropské gigabitové společnosti, kde dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě VHCN) umožňují rozsáhlé využívání výrobků, služeb a aplikací na jednotném digitálním trhu. Mezi jinými tedy i síť BCO Network přispívá k naplňování vize gigabitové společnosti, která je v současnosti postupně uváděna do praxe prostřednictvím uskutečňování tří základních strategických cílů v horizontu roku 2025:

 • zajištění gigabitového připojení hlavním socio-ekonomickým aktérům, kteří jsou hlavním motorem pro socio-ekonomický rozvoj z pohledu evropského společenského růstu a zaměstnanosti,
 • zajištění souvislého pokrytí všech městských oblastí a všech hlavních pozemních dopravních tras sítěmi 5G z pohledu z pohledu zajištění evropské konkurenceschopnosti
 • zajištění přístupu všech domácností k internetovému připojení s rychlostí nejméně 100 Mbit/s z pohledu evropské soudržnosti.

Vládní dokument Národní plán rozvoje sítí nové generace v rámci dotačních programů a prostřednictvím nedotačních opatření definovaných v Akčním plánu 2.0 vytváří prostor pro vymezení účinných prostředků na podporu privátních operátorů zajišťujících sítě pro poskytování přístupu k internetovému připojení. Cílem je vytvoření podmínek k dosažení cílů a vizí stanovených národními strategickými dokumenty a dohodnutých členskými státy EU1.  Aktivity Kanceláře BCO Česká republika směřované k expertní pomoci a podpoře při řešení problémů spojených s výstavbou sítí pro připojení k internetu vznikajících na straně místních samospráv, privátních operátorů či dalších dotčených subjektů jsou jedním z nástrojů použitých k postupnému dosažení zmíněných cílů a vizí. Kancelář BCO Česká republika zahájila svoji činnost k 10.2.2020, a to jako posílení aktivit MPO směřujících k naplnění národních cílů spojených s vizí gigabitové společnosti. Jde o další rozvinutí a podporu kroků v rámci státní dotační a nedotační pomoci oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR.


[1] Např. dokument Sdělení EK COM (2016)587 ze 14.9.2016, Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: