Pozemky veřejných prostranství

Pozemky veřejných prostranství

Metodické sdělení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj k uplatňování § 20 odst. 4 a 7 a § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Metodické sdělení vysvětluje, že požadavky § 22 vyhlášky na nejmenší šířku veřejných prostranství se používají jen při vymezování pozemků, nikoliv při vymezování ploch územním plánem, i když i při jejich tvorbě je třeba mít tato ustanovení na paměti. Ustanovení se nevztahuje na vymezování stavebních pozemků rodinných domů nebo bytových domů v případě, kdy pozemky jsou již zpřístupněny ze stávající ulice. Naopak v případech, kdy se vymezují nové stavební pozemky např. v zastavitelných plochách, ve kterých doposud nebyla vymezena uliční síť, resp. veřejná prostranství, jejichž součástí jsou veřejné pozemní komunikace pro dopravní napojení těchto pozemků, se § 22 vyhlášky uplatní. Požadavky § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky se vztahují k šířce veřejného prostranství, nikoliv k šířce pozemní komunikace. Posouzení záměru žadatele podle ustanovení § 20 a § 22 vyhlášky náleží stavebnímu úřadu. Orgány územního plánování nemohou konstatovat, že je záměr nepřípustný, protože je v rozporu s § 20 a § 22 vyhlášky. Při posuzování souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování však orgány územního plánování mohou v odůvodnění využít § 20 a § 22 vyhlášky na podporu své argumentace. Metodické sdělení je aktualizací metodického sdělení na stejné téma z roku 2015.

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/9-ostatni-stanoviska-a-metodiky/pozemky-verejnych-prostranstvi

Metodická pomůcka na stránkách MMR [ PDF, 405KB ]

nebo ZDE na stránkách BCO

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: