Zákony a předpisy pro návrh, realizaci a provozování SEK

INFORMATIVNÍ SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VÝZNAMNÝCH PRO NÁVRH, REALIZACI A PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Poznámka:  Nutno vyhledávat vždy v platném znění

OznačeníNázev
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon č.458/2000 Sb. Energetický zákon
Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (Katastrální zákon)
Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
Zákon č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení
Vyhláška č. 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace adres nebo nemovitostí
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech žádosti a profilu žadatele
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Vyhláška č. 169/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 231/2012 Sb. kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 241/2012 Sb. o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě za krizových stavů
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí
Vyhláška č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška č. 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona
Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Výše uvedená tabulka odkazuje na portál Zákony pro lidi.


Zpět na přehled zákonů týkajících se stavby SEK


Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: