1. »
 2. Informace pro obce
 3. »
 4. Digitální mapa veřejné správy

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) a digitální technická mapa (DTM)

https://www.cuzk.cz/dmvs

Hlavní město Praha
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj


Převzato z webu ČÚZK „O IS DMVS“ – https://cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx

Informační systém Digitální mapy veřejné správy je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. z ledna 2020, kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Úkolem ČÚZK je vybudovat systém zastřešující krajské systémy digitálních technických map, který zároveň zajistí funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni, tj.

 • vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map (DTM) krajů,
 • vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
 • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI), včetně údajů o tom, v jakém území působí,
 • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

 

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 DTM krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti i dalším subjektům, mezi nimi i obcím.

Datová struktura DTM je definována v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM).

Obr. Schéma uplatnění JVF DTM

Zdroj: https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM/JVF-DTM-shrnuti.aspx

 

Digitální technická mapa ČR umožní:

 • zefektivnit řadu činností veřejné správy, lépe vést pasporty majetků samospráv a celkově kvalitněji řídit a plánovat rozvoj daného území,
 • pracovat s jednotnými a ověřenými daty objektů dopravní a technické infrastruktury
 • řešit velké množství životních situací občanů
 • digitalizovat stavební řízení a tím mj. zjednodušit a zrychlit přípravu a povolování staveb a minimalizovat administrativní zátěž stavebníka

 


Povinnosti:

Povinnosti krajů:
Kraje mají povinnost do 30. června 2023 vybudovat a zpřístupnit DTM kraje. Znamená to nejen pořízení hardwaru a softwaru informačního systému, ale zejména vytvoření vlastní databáze s daty DTM odpovídajícími vyhlášce.

Povinnosti vlastníků dopravní a technické infrastruktury:
Na výzvu krajského úřadu musí (podle přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.) obce a vlastníci dopravní a technické infrastruktury předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje, tedy jak údaje o sítích (ty budou po naplnění do databáze již dále sami aktualizovat), tak údaje o ZPS, pokud nějaké mají ve svých systémech.

Povinnosti obcí:
Obce by již měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud nemají, mohou se pokusit využít právě projekty pro vytvoření DTM krajů a obrátit se na kraj s žádostí k novému zaměření těchto sítí.
Pokud obec vede DTM, předá polohopisnou část kraji pro přípravu prvotního naplnění základní povrchová situace (ZPS). Za tímto účelem může se správci sítí, jejichž data v DTM eviduje, a příslušným krajem, uzavřít dohodu o tom, který subjekt předá kraji polohopis ZPS z území obce. Zákon ukládá tuto povinnost všem, ale jistě je vhodné využít již konsolidovaná data ZPS, pokud na tomto využití bude shoda všech stran. DTM pak obec může na svém území vést i nadále, v tomto případě je možné využít DTM kraje jako základ a v rámci své činnosti vést a aktualizovat pouze prvky nad rámec společného obsahu DTM.

Obce, které nemají zpracováno podrobné polohopisné zaměření, data pro naplnění ZPS nepředávají. Zůstává však povinnost předat údaje pro prvotní naplnění údajů o sítích DTI a příprava na jejich budoucí pravidelnou aktualizaci do DTM kraje stejně jako pro všechny ostatní vlastníky, správce a provozovatele DTI. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájení plnění editorské povinnosti.


Rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS

od 1.2.2022 – Příprava existujících dat DTI, resp. převod dat do JVF pro úvodní migraci
od 15.6.2022 – Zahájení zasílání výzev ČÚZK k registraci vlastníků/správců/provozovatelů DTI do „Verifikačního registru IS DMVS“
od 15.9.2022 – Finální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS (viz. tabulka níže) na úrovni .wsdl a .xsd.
od 28.2.2023 – Zprovoznění vývojového prostředí externích IS (vlastníci, správci, …) napojených na IS DMVS), Potvrzení/aktivace registrace do IS DMVS, Registrace do IS DMVS
od 30.3.2023 – Pilotní provoz služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI a ZPS
od 30.6.2023 – Spuštění produkčního ostrého provozu IS DMVS


DTM Krajů:

Provozované
Hlavní město Praha
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

 

Informace o DTM v ostatních krajích:
Jihomoravský kraj 
8.4.2022: Do obcí z první etapy realizace již byl odeslán informační dopis s výzvou k poskytnutí dat
16.3. 2022: V sekci DTM byly přidány informace pro zpracovatele a aktivní účastníky tohoto projektu

Jihočeský kraj
6. 1. 2022 byla podepsána smlouva o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“. Dodavatelem se stala společnost DTM JČK – TKP Geo a Hrdlička. Více informací naleznete v sekci Realizace projektu.

Středočeský kraj
Plánovaná doba realizace projektu: 13.4.2021 – 31.3.2023

Ústecký kraj


Odkazy

ČÚZK:
Přehled zkratek
Informace pro obce
Digitální mapa veřejné správy DMVS

Ministerstvo Vnitra ČR:
Digitální mapa veřejné správy – etapy projektu
Portál JVF DTM


UDÁLOSTI

2. – 3. 5. 2022 – Geoinformace ve veřejné správě 2022

 

Dostupné přednášky z předchozích GIS konferencí
Mapy jsou pro každého 2021

 • Ing. Karel Štencel / Český úřad zeměměřický a katastrální
  Postup prací na projektu IS DMVS, koordinace zapojených subjektů
 • Kam vedou cesty digitální technické mapy?
  Ing. David Valíček, MBA / Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Přípravy krajské DTM (na Vysočině)
  Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina
 • Rozšíření JVF DTM verze 1.4.2. a dopady na pořizování dat DTM krajů
  Ing. Karel Vondráček / GEOREAL spol. s r.o.
 • Převody dat bez hranic včetně Digitální technické mapy
  Mgr. Rudolf Šťastný / CSmap s.r.o.
 • Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (aktuální stav projektů)
  Ing. Kateřina Vrbová / Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Digitální územní plán a jednotný standard zůstává na půli cesty: Proč potřebujeme úplnou digitalizaci a větší svobodu
  Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

 

Mapy jsou pro každého 2020

 • Stav přípravy projektů DTM na krajích
  Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina / Asociace krajů
 • Novinky z resortu ČÚZK včetně projektu DMVS a DTM
  Ing. Petr Souček, Ph. D. / Český úřad zeměměřický a katastrální
Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu