1. »
  2. Zákony
  3. »
  4. Zákony: Stavební právo
  5. »
  6. Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Vyhláška č. 503/2006 Sb.

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1 Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a) žádosti o územně plánovací informaci,
b) žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,
c) žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
d) žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,
e) žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,
f) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,
g) jednotlivých druhů územních rozhodnutí,
h) společného povolení,
i) společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,
j) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
k) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,
l) oznámení záměru a jeho příloh,
m) územního souhlasu,
n) společného oznámení záměru a jeho příloh,
o) společného souhlasu.

(2) Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí,
b) územního opatření o stavební uzávěře,
c) územního opatření o asanaci území.

(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a) ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,
b) žádosti o stavební povolení a jejích příloh,
c) oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,
d) rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,
e) výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

(4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-503


Zákon č. 183/2006 Sb.

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu