Vyhláška č. 503/2006 Sb.

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a) žádosti o územně plánovací informaci, b) žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, c) žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh, d) žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh, e) žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh, f) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, g) jednotlivých druhů územních rozhodnutí, h) společného povolení, i) společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, j) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, k) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, l) oznámení záměru a jeho příloh, m) územního souhlasu, n) společného oznámení záměru a jeho příloh, o) společného souhlasu.

(2) Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí, b) územního opatření o stavební uzávěře, c) územního opatření o asanaci území.

(3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti

a) ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh, b) žádosti o stavební povolení a jejích příloh, c) oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení předčasného užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných, d) rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek, e) výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.

(4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-503


Zákon č. 183/2006 Sb.
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: