Vyhláška č. 16/2022 Sb.

o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2022 o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 15 odst. 4, § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 6, § 23 odst. 7, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 31 odst. 1, § 32 odst. 5, § 36 odst. 4, § 50 odst. 6, § 51 odst. 7, § 53 odst. 6, § 57 odst. 7, § 59 odst. 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b), § 67 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 4, § 69 odst. 2 písm. a) a c), § 69 odst. 5 písm. a) až c), § 72 odst. 6, § 74 odst. 7 písm. a) až c) a § 80 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje a) minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní v rámci osvětové činnosti a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů, b) požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení, c) požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru a stavebně technické provedení míst zpětného odběru, pokud jde o výrobky s ukončenou životností s nebezpečnými vlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou být spojena zdravotní nebo bezpečnostní rizika, d) formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů, e) rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému, f) obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností pro výrobce a provozovatele kolektivního systému, g) způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků tvořících kauci ze zvláštního vázaného účtu, h) formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, i) minimální rozsah ověření údajů auditorem, j) podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), k) podrobnosti označování odpadních elektrozařízení, l) způsob ověření funkčnosti a bezpečnosti použití zpětně odebraného elektrozařízení, m) způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení pro účely plnění povinnosti využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení minimálně v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu, n) látky a součásti k přednostnímu vyjmutí z odpadního elektrozařízení, o) technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných technických norem, p) seznam vybraných technických norem pro akreditaci odborně způsobilé třetí osoby zajišťující ověření shody s technickými normami zpracovatele odpadních elektrozařízení, q) rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování odpadních elektrozařízení, r) obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení, s) výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků uhrazených provozovatelem solární elektrárny a výnosy z nich, t) podmínky přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení, u) podrobnosti způsobu označování baterií nebo akumulátorů.

(2) Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s výrobky s ukončenou životností, pokud jde o odpadní elektrozařízení, odpadní baterie nebo akumulátory a odpadní pneumatiky.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-16

 
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: