Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) a digitální technická mapa (DTM) - www.cuzk.cz/dmvs 


Hlavní město Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj


Ministerstvo vnitra koordinovalo realizaci projektu vytvoření digitální mapy veřejné správy (DMVS). Digitální mapa veřejné správy nabízí sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci. Cílem projektu je usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat pro úřady i veřejnost v souladu se strategií Smart Administration, prosazující efektivní a uživatelsky přátelskou veřejnou správu, a rozvojem eGovernmentu v ČR.

Ministerstvo vnitra jako koordinační orgán v oblasti informačních a komunikačních technologií v ČR ve spolupráci s dalšími subjekty veřejné správy (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR) započalo přípravy podepsáním Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu "Digitální mapa veřejné správy".

Cílem projektu DMVS je zajistit a podpořit:

 • garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území

 • transparentnost výkonu veřejné správy

 • dostupnost dat pro veřejnost, tedy podnikatelské subjekty i občany

 • propojení příslušné procesy veřejné správy a související životní situace v územně tematickém kontextu

 • optimalizaci služeb veřejné správy

 • návaznost na evropské projekty (INSPIRE, PSI, GMES, SEIS).

Hlavními uživateli DMVS jsou subjekty veřejné správy, občané, DMVS je také zdrojem jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.

(Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR).


Informační systém Digitální mapy veřejné správy je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. z ledna 2020, kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Úkolem ČÚZK je vybudovat systém zastřešující krajské systémy digitálních technických map, který zároveň zajistí funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni, tj.

 • vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map (DTM) krajů,
 • vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
 • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI), včetně údajů o tom, v jakém území působí,
 • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

(Zdroj: ČÚZK - Převzato ze stránek: https://cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx)Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 DTM krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti i dalším subjektům, mezi nimi i obcím.

Datová struktura DTM je definována v tzv. Jednotném výměnném formátu DTM (JVF DTM). Obr. Schéma uplatnění JVF DTM

(Zdroj: ČÚZK - Převzato ze stránek: https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM/JVF-DTM-shrnuti.aspx)


Digitální technická mapa ČR umožní:

 • zefektivnit řadu činností veřejné správy, lépe vést pasporty majetků samospráv a celkově kvalitněji řídit a plánovat rozvoj daného území,
 • pracovat s jednotnými a ověřenými daty objektů dopravní a technické infrastruktury
 • řešit velké množství životních situací občanů
 • digitalizovat stavební řízení a tím mj. zjednodušit a zrychlit přípravu a povolování staveb a minimalizovat administrativní zátěž stavebníka

Povinnosti:

Povinnosti krajů: Kraje mají povinnost do 30. června 2023 vybudovat a zpřístupnit DTM kraje. Znamená to nejen pořízení hardwaru a softwaru informačního systému, ale zejména vytvoření vlastní databáze s daty DTM odpovídajícími vyhlášce.

Povinnosti vlastníků dopravní a technické infrastruktury: Na výzvu krajského úřadu musí (podle přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.) obce a vlastníci dopravní a technické infrastruktury předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje, tedy jak údaje o sítích (ty budou po naplnění do databáze již dále sami aktualizovat), tak údaje o ZPS, pokud nějaké mají ve svých systémech.

Povinnosti obcí: Obce by již měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud nemají, mohou se pokusit využít právě projekty pro vytvoření DTM krajů a obrátit se na kraj s žádostí k novému zaměření těchto sítí. Pokud obec vede DTM, předá polohopisnou část kraji pro přípravu prvotního naplnění základní povrchová situace (ZPS). Za tímto účelem může se správci sítí, jejichž data v DTM eviduje, a příslušným krajem, uzavřít dohodu o tom, který subjekt předá kraji polohopis ZPS z území obce. Zákon ukládá tuto povinnost všem, ale jistě je vhodné využít již konsolidovaná data ZPS, pokud na tomto využití bude shoda všech stran. DTM pak obec může na svém území vést i nadále, v tomto případě je možné využít DTM kraje jako základ a v rámci své činnosti vést a aktualizovat pouze prvky nad rámec společného obsahu DTM.

Obce, které nemají zpracováno podrobné polohopisné zaměření, data pro naplnění ZPS nepředávají. Zůstává však povinnost předat údaje pro prvotní naplnění údajů o sítích DTI a příprava na jejich budoucí pravidelnou aktualizaci do DTM kraje stejně jako pro všechny ostatní vlastníky, správce a provozovatele DTI. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájení plnění editorské povinnosti.


Rámcový harmonogram klíčových kroků při budování Informačního Systému Digitální Mapy Veřejné Správy (IS DMVS)

od 1.2.2022 - Příprava existujících dat DTI, resp. převod dat do JVF pro úvodní migraci od 15.6.2022 - Zahájení zasílání výzev ČÚZK k registraci vlastníků/správců/provozovatelů DTI do „Verifikačního registru IS DMVS“ od 15.9.2022 - Finální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS (viz. tabulka níže) na úrovni .wsdl a .xsd. od 28.2.2023 - Zprovoznění vývojového prostředí externích IS (vlastníci, správci, ...) napojených na IS DMVS), Potvrzení/aktivace registrace do IS DMVS, Registrace do IS DMVS od 30.3.2023 - Pilotní provoz služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI a ZPS od 30.6.2023 - Spuštění produkčního ostrého provozu IS DMVS


DTM krajů:

Provozované

Informace o DTM v ostatních krajích:

Jihomoravský kraj  8.4.2022: Do obcí z první etapy realizace již byl odeslán informační dopis s výzvou k poskytnutí dat 16.3. 2022: V sekci DTM byly přidány informace pro zpracovatele a aktivní účastníky tohoto projektu

Jihočeský kraj 6. 1. 2022 byla podepsána smlouva o dílo „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“. Dodavatelem se stala společnost DTM JČK – TKP Geo a Hrdlička. Více informací naleznete v sekci Realizace projektu.

Středočeský kraj Plánovaná doba realizace projektu: 13.4.2021 – 31.3.2023

Ústecký kraj


Odkazy

ČÚZK:

Ministerstvo Vnitra ČR:


UDÁLOSTI

2. - 3. 5. 2023 - Geoinformace ve veřejné správě 2023

2. - 3. 5. 2022 - Geoinformace ve veřejné správě 2022

Dostupné přednášky z předchozích GIS konferencí

Mapy jsou pro každého 2021

 • Ing. Karel Štencel / Český úřad zeměměřický a katastrální Postup prací na projektu IS DMVS, koordinace zapojených subjektů
 • Kam vedou cesty digitální technické mapy? Ing. David Valíček, MBA / Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Přípravy krajské DTM (na Vysočině) Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina
 • Rozšíření JVF DTM verze 1.4.2. a dopady na pořizování dat DTM krajů Ing. Karel Vondráček / GEOREAL spol. s r.o.
 • Převody dat bez hranic včetně Digitální technické mapy Mgr. Rudolf Šťastný / CSmap s.r.o.
 • Digitalizace stavebního řízení a územního plánování (aktuální stav projektů) Ing. Kateřina Vrbová / Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Digitální územní plán a jednotný standard zůstává na půli cesty: Proč potřebujeme úplnou digitalizaci a větší svobodu Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mapy jsou pro každého 2020

 • Stav přípravy projektů DTM na krajích Ing. Martin Tejkal, Ph.D. / Kraj Vysočina / Asociace krajů
 • Novinky z resortu ČÚZK včetně projektu DMVS a DTM Ing. Petr Souček, Ph. D. / Český úřad zeměměřický a katastrální
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: