1. »
 2. Články
 3. »
 4. Projekt BCO

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Projekt BCO

Projekt „Broadband Competence Office Česká republika“ (dále jen „BCO“) byl připraven v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace. Projekt je postupně naplňován v rámci realizace prioritní osy 5 Technická pomoc Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen „OP PIK“), konkrétně specifických cílů:

 • Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu a
 • Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu.

Projekt BCO je však zejména součástí významné aktivity členských zemí EU, která již od roku 2016 poskytuje významnou podporu snahám členských zemí o dosažení cílů vytýčených strategií pro jednotný digitální trh směřující ke gigabitové společnosti [1]. Zmíněnou aktivitou s označením European BCO Network se rozumí síť BCO ustavených v členských zemích EU, a to jak na národní, tak i regionální úrovni.

Hlavní činnost BCO Česká republika je zaměřena především na:

 • poskytování podpory aktivitám směřujícím ke zvyšování účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
 • poskytování expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány atd.),
 • poskytování podpory pro využívání dotačních či finančních nástrojů,
 • podporu agregace poptávky po vysokorychlostním připojení a službách.

Kromě toho BCO Česká republika na místní a krajské úrovni:

 • prosazuje a napomáhá koordinaci při výstavbě či rekonstrukcích liniových staveb souvisejících s možným rozvojem vysokorychlostních sítí, a to s cílem ušetřit investiční prostředky,
 • poskytuje podporu při přípravě nebo aktualizaci územních plánů,
 • propaguje a prosazuje odstraňování existujících překážek a snižování investiční náročnosti při budování vysokorychlostních sítí (snížení výše částek za služebnost, eliminace obvyklého uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, odstranění duplicitních poplatků atd.),
 • snaží se vyhledávat způsoby, jak urychlit proces projektové přípravy a výstavby vysokorychlostních sítí při zachování zásad technologické neutrality.

V rámci svých aktivit evropská síť BCO Network umožňuje propojení jednotlivých národních
a regionálních kanceláří a vzájemnou výměnu zkušeností z oblasti podpory a koordinace při projektování a realizaci výstavby vysokorychlostních sítí. V roce 2019 byla konstatována Evropskou komisí zvyšující se úroveň spolupráce členských států v oblasti zavádění vysokorychlostního připojení. Dosažení cílů evropských zemí stanovených strategií pro jednotný digitální trh se tak stalo opět o krok reálnější. Pro naplnění dohodnuté strategie je podstatným krokem vybudování vysokorychlostních sítí. Za tímto účelem byla definována vize evropské gigabitové společnosti, kde dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou (sítě VHCN) umožňují rozsáhlé využívání výrobků, služeb a aplikací na jednotném digitálním trhu.

Mezi jinými tedy i síť BCO Network přispívá k naplňování vize gigabitové společnosti, která je v současnosti postupně uváděna do praxe prostřednictvím uskutečňování tří základních strategických cílů v horizontu roku 2025:

 • zajištění gigabitového připojení hlavním socio-ekonomickým aktérům, kteří jsou hlavním motorem pro socio-ekonomický rozvoj z pohledu evropského společenského růstu
  a zaměstnanosti,
 • zajištění souvislého pokrytí všech městských oblastí a všech hlavních pozemních dopravních tras sítěmi 5G z pohledu z pohledu zajištění evropské konkurenceschopnosti
 • zajištění přístupu všech domácností k internetovému připojení s rychlostí nejméně
  100 Mbit/s z pohledu evropské soudržnosti.

Vládní dokument Národní plán rozvoje sítí nové generace v rámci dotačních programů a prostřednictvím nedotačních opatření definovaných v Akčním plánu 2.0 vytváří prostor pro vymezení účinných prostředků na podporu privátních operátorů zajišťujících sítě pro poskytování přístupu k internetovému připojení. Cílem je vytvoření podmínek k dosažení cílů a vizí stanovených národními strategickými dokumenty a dohodnutých členskými státy EU1.  Aktivity Kanceláře BCO Česká republika směřované k expertní pomoci a podpoře při řešení problémů spojených s výstavbou sítí pro připojení k internetu vznikajících na straně místních samospráv, privátních operátorů či dalších dotčených subjektů jsou jedním z nástrojů použitých k postupnému dosažení zmíněných cílů a vizí.

Kancelář BCO Česká republika zahájila svoji činnost k 10.2.2020, a to jako posílení aktivit MPO směřujících k naplnění národních cílů spojených s vizí gigabitové společnosti. Jde o další rozvinutí
a podporu kroků v rámci státní dotační a nedotační pomoci oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR.


[1] Např. dokument Sdělení EK COM (2016)587 ze 14.9.2016, Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti.

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu