1. »
  2. Zákony
  3. »
  4. Zákony: Sítě a životní...
  5. »
  6. Vyhláška č. 16/2022 Sb.

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Vyhláška č. 16/2022 Sb.

o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2022
o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 15 odst. 4, § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 6, § 23 odst. 7, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 31 odst. 1, § 32 odst. 5, § 36 odst. 4, § 50 odst. 6, § 51 odst. 7, § 53 odst. 6, § 57 odst. 7, § 59 odst. 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b), § 67 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 4, § 69 odst. 2 písm. a) a c), § 69 odst. 5 písm. a) až c), § 72 odst. 6, § 74 odst. 7 písm. a) až c) a § 80 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje
a) minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní v rámci osvětové činnosti a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
b) požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení,
c) požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru a stavebně technické provedení míst zpětného odběru, pokud jde o výrobky s ukončenou životností s nebezpečnými vlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou být spojena zdravotní nebo bezpečnostní rizika,
d) formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů,
e) rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému,
f) obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností pro výrobce a provozovatele kolektivního systému,
g) způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků tvořících kauci ze zvláštního vázaného účtu,
h) formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
i) minimální rozsah ověření údajů auditorem,
j) podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“),
k) podrobnosti označování odpadních elektrozařízení,
l) způsob ověření funkčnosti a bezpečnosti použití zpětně odebraného elektrozařízení,
m) způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení pro účely plnění povinnosti využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení minimálně v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu,
n) látky a součásti k přednostnímu vyjmutí z odpadního elektrozařízení,
o) technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných technických norem,
p) seznam vybraných technických norem pro akreditaci odborně způsobilé třetí osoby zajišťující ověření shody s technickými normami zpracovatele odpadních elektrozařízení,
q) rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování odpadních elektrozařízení,
r) obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení,
s) výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků uhrazených provozovatelem solární elektrárny a výnosy z nich,
t) podmínky přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení,
u) podrobnosti způsobu označování baterií nebo akumulátorů.

(2) Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s výrobky s ukončenou životností, pokud jde o odpadní elektrozařízení, odpadní baterie nebo akumulátory a odpadní pneumatiky.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-16

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu