1. »
  2. Metodická sdělení
  3. »
  4. Zákony a stavba SEK
  5. »
  6. Zákony a předpisy pro...

Zákony a předpisy pro návrh, realizaci a provozování SEK

INFORMATIVNÍ SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VÝZNAMNÝCH PRO NÁVRH, REALIZACI A PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Poznámka:  Nutno vyhledávat vždy v platném znění

Označení Název
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon č.458/2000 Sb. Energetický zákon
Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (Katastrální zákon)
Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie
Zákon č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení
Vyhláška č. 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace adres nebo nemovitostí
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech žádosti a profilu žadatele
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Vyhláška č. 169/2016 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 231/2012 Sb. kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
Vyhláška č. 241/2012 Sb. o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě za krizových stavů
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí
Vyhláška č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška č. 414/2013 Sb. o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona
Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 20/1989 Sb. o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Výše uvedená tabulka odkazuje na portál Zákony pro lidi.


Zpět na přehled zákonů týkajících se stavby SEK