1. »
  2. Zákony
  3. »
  4. Zákony: Veřejné zakázky a...
  5. »
  6. Zákon č. 90/2016 Sb.

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Zákon č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

§ 1 Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

(2) Tento zákon zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády, upravuje

a) obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu,
b) způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat,
c) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky, stanovenými v právních předpisech,
d) posuzování shody výrobků,
e) výkon státní správy v oblasti státního zkušebnictví a dozoru nad trhem,
f) práva a povinnosti osob oprávněných k činnostem podle tohoto zákona, které souvisejí se státním zkušebnictvím,
g) povinnosti při poskytování informací souvisejících s dodáváním výrobků na trh, posuzováním shody a dozorem nad trhem.

(3) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti akreditace a dozoru dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a jejich označování.

(4) Tento zákon též upravuje výkon státní správy v oblasti výrobků, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti uvádění výrobků na trh vztahující se ke společnému rámci pro uvádění výrobků na trh, a které jsou uvedeny v části druhé hlavě I nebo pro které to stanoví jiný zákon4) upravující posuzování shody a dodávání výrobků na trh.


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu