1. »
  2. Metodická sdělení
  3. »
  4. Pozemky veřejných prostranství

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Pozemky veřejných prostranství

Pozemky veřejných prostranství

Metodické sdělení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj k uplatňování § 20 odst. 4 a 7 a § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Metodické sdělení vysvětluje, že požadavky § 22 vyhlášky na nejmenší šířku veřejných prostranství se používají jen při vymezování pozemků, nikoliv při vymezování ploch územním plánem, i když i při jejich tvorbě je třeba mít tato ustanovení na paměti.

Ustanovení se nevztahuje na vymezování stavebních pozemků rodinných domů nebo bytových domů v případě, kdy pozemky jsou již zpřístupněny ze stávající ulice. Naopak v případech, kdy se vymezují nové stavební pozemky např. v zastavitelných plochách, ve kterých doposud nebyla vymezena uliční síť, resp. veřejná prostranství, jejichž součástí jsou veřejné pozemní komunikace pro dopravní napojení těchto pozemků, se § 22 vyhlášky uplatní. Požadavky § 22 odst. 1 a 2 vyhlášky se vztahují k šířce veřejného prostranství, nikoliv k šířce pozemní komunikace.

Posouzení záměru žadatele podle ustanovení § 20 a § 22 vyhlášky náleží stavebnímu úřadu. Orgány územního plánování nemohou konstatovat, že je záměr nepřípustný, protože je v rozporu s § 20 a § 22 vyhlášky. Při posuzování souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování však orgány územního plánování mohou v odůvodnění využít § 20 a § 22 vyhlášky na podporu své argumentace.

Metodické sdělení je aktualizací metodického sdělení na stejné téma z roku 2015.

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/9-ostatni-stanoviska-a-metodiky/pozemky-verejnych-prostranstvi

Metodická pomůcka na stránkách MMR [ PDF, 405KB ]

nebo ZDE na stránkách BCO

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu